Shadows of
Neshoba County

Agnes __________

Birth:
 unknown

Death: unknown

Buried: unknown

Father: unknown

Mother: unknown

Spouse:
 Thomas Houston
Children

Henry Rufus Houston
(unknown - unknown)
Family Tree of Agnes __________


 

____________________

____________________

I

I

____________________

I  

____________________ >>>

I

 

          I I  

          I

I

____________________

          I

____________________

I

          I

 

____________________

          I    

Agnes __________ (unk - unk)

 

          I    

          I

 

____________________

          I

____________________

I

          I

I

____________________

          I I  

____________________ >>>

I

 

I  

 

I

____________________

____________________

I

____________________